Một số tỷ lệ phối trộn cơ bản để sản xuất gạch không nung, còn gọi là gạch bê tông xi măng …

A: Tro bay 15%, Mạt đá (<8mm) 45%, cát 32%, xi măng 8%
B: Xỉ than  15%, mạt đá  (<8mm) 45%, cát 30%, xi măng 10%
C: Mạt đá  (0-3mm) 30%, mạt đá (3-8mm) 60%, xi măng 10%
D: xỉ than 15%,  mạt đá (0-3mm) 30%, mạt đá  (3-8mm) 45%, xi măng 10%.

Leave a comment